Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018

Διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής στις 24 Μαΐου

0
323 Προβολές

Σε διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στο δημαρχείο της πόλης (Στ. Καραγιώργη 2)

Μοναδικό θέμα της πρώτης, τακτικής, συνεδρίασης, που θα ξεκινήσει στις 17:15, είναι το ακόλουθο:

  1. Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί της  «Μελέτης Τροποποίησης της Λεωφόρου Ηρακλείου.

Στη δεύτερη, επίσης, τακτική, συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 18:30, θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5.6.2017 (εισήγηση: κ. E. Bρέττη).
  2. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ΝΠΔΔ «ΟΠΑΚΜ», καθώς και της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου,  για τρία (3) έτη, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την παράλληλη νομοθεσία, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 940.343,02 ευρώ (εισήγηση: κ. Ι. Φωκά – αντιδήμαρχος κ. Ι. Φίλανδρος).
  3. Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ΝΠΔΔ για το Οικονομικό Έτος 2017. Σχετικά:  Η υπ΄ αριθμόν 53 / 16-05-2017 απόφαση Δ.Σ. (εισήγηση: Α. Δαμιανίδου).
  4. Έγκριση-Επικύρωση της με αρ. 56/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά «Καθορισμό  δυναμικότητας των παιδικών σταθμών, σύμφωνα με οδηγία της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και τις  νέες εκθέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, ανά παιδικό σταθμό». Σχετικά: Η υπ΄ αριθμόν 56 / 18-05-2017 απόφαση Δ.Σ. (εισήγηση: Α. Δαμιανίδου).
  5. Έγκριση B΄ (δεύτερης) δόσης 2017, επιχορήγησης σχολικών επιτροπών, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων (εισήγηση: κ. Α. Πέγκα – αντιδήμαρχος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης).

Αφήστε ένα σχόλιο

Scroll Up